Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky registrácie a používania služieb portálu www.pracaeuropa.skstanovujú pravidlá a upravujú záväzkové vzťahy medzi objednávateľom služby ,t.j.klientom (ďalej len ako Klient) a prevádzkovateľom a poskytovateľom služby – pracaeuropa.sk, Tredonex s.r.o. , so sídlom Nám. SNP 12, PSČ: 960 01 Zvolen , IČO: 46703501 , Okresný súd Banská Bystrica,vložka číslo: 22349/S (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).
Dokončením registrácie sa Klientom stáva registrovaným klientom a zaväzuje sa dodržiavať bezpodmienečne a bez akýchkoľvek výhrad nasledovné všeobecné podmienky registrácie a používania služieb portálu www.pracaeuropa.sk (ďalej len ako „všeobecné podmienky“),pričom klient registráciou potvrdzuje,že sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami.

Podmienky používania služby
Portál www.pracaeuropa.sk je infoservis ktorý poskytuje záujemcom informácie a poradenstvo o pracovných ponukách prostredníctvom mailového a telefonického kontaktu.Klient po zaregistrovaní získa informácie o možnostiach zamestnania v rámci Slovenska a zahraničia. Klientovi ktorý sa zaregistruje do systému a uvedie všetky potrebné údaje pravdivo a korektne, budú v prípade existencie voľnej ( a podľa uváženia Prevádzkovateľa vhodnej) pracovnej pozicie poskytnuté informácie o pracovnej pozícii.V prípade momentálnej neexistencie voľnej pozície budú údaje o Klientovi, po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Klientom a Prevádzkovateľom evidované na účely Prevádzkovateľa a zaslania potenciálnemu zamestnávateľovi,( s takýmto spracovaním údajov Klient výslovne súhlasí) ak sa v danom období vyskytne voľná pracovná pozícia .Klient môže kedykoľvek odvolať takýto súhlas o evidencii,spracovaní údajov a to písomne, mailom na adresu info@pracaeuropa.sk.Prevádzkovateľ negarantuje Klientom kontaktovanie zo strany potenciálneho zamestnávateľa, prijatie do pracovného pomeru alebo uzatvorenie pracovnej zmluvy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť a aktuálnosť údajov
zverejnených na portáli www.pracaeuropa.sk týkajúcich sa informácií o pracovných ponukách.Poskytnutím osobných údajov(t.j.registráciou na portáli www.pracaeuropa.sk) dáva Klient súhlas na ich spracovanie na účely zaslania potenciálnemu zamestnávateľovi alebo agentúre,ktorá sprostredkúva prípadné pracovné ponuky. Osobné údaje Klienta sú spracovávané v súlade s platnou právnou úpravou.

Služby poskytované Prevádzkovateľom Klientovi v žiadnom prípade nespočívajú v sprostredkovaní práce,portál Prevádzkovateľa www.pracaeuropa.sk služi výlučne ako platforma pre výmenu informácií medzi Klientom a prípadnými zamestnávateľmi,resp.agentúrami sprostredkúvajúcimi zamestnanie.

Všeobecné podmienky
1. Záujemca o pracovné informácie ,poradenské a asistenčné služby súvisiace so získaním práce, tréningu, študijného, pracovného pobytu, brigády, výkonu živnosti na Slovensku alebo v zahraniči alebo s vycestovaním do zahraničia (ďalej len ako pracovné informácie) dobrovoľne registruje na stránke www.pracaeuropa.sk, prevádzkovanej Prevádzkovateľom.Klient prehlasuje a potvrdzuje,že je o podmienkach registrácie kompletne informovaný a tieto podmienky akceptuje.

2. Klient poskytne prevádzkovateľovi potrebné údaje, predovšetkým: osobné údajev rozsahu mena a priezviska,pohlavia,dátum narodenia,bydliska,tel.čislo a iné v zmysle registračného formulára. informácie o svojom vzdelaní, pracovných skúsenostiach, školeniach, ohľadne svojich požiadaviek a ďalšie údaje potrebné k naplneniu účelu registrácie v zmysle registračného formuláru na stránke www.pracaeuropa.sk.Klient prehlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne.Klient plne zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Prevádzkovateľovi, zamestnávateľovi, prípadne sebe poskytnutím nepravdivých alebo neaktuálnych údajov.Klient znáša náklady a následky zo spôsobenia takejto škody sám. Ak na základe nepravdivých informácii poskytnutých Klientom vznikne Prevádzkovateľovi škoda, môže si prevádzkovateľ od Klienta nárokovať náhradu škody v plnom rozsahu.

3.Klient je povinný informovať Prevádzkovateľa o zmene akýchkoľvek poskytnutých údajov, ktoré poskytol počas registrácie.

4. V prípade straty záujmu o poskytovanie služieb, poskytovanie pracovných informácií, prípadne ďalších služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je Klient povinný o tom bezodkladne informovať Prevádzkovateľa. Za oznámenie Prevádzkovateľovi sa považuje: doručená písomnosť poštovým doručovateľom na adresu Prevádzkovateľa alebo informovanie e-mailom.

5. Vyplnením formulárov Prevádzkovateľa na jeho internetových stránkach (t.j.www.pracaeuropa.sk) alebo osobne na jeho prevádzkach, dodaním požadovaných dokumentov, dokladov a fotografií, ktoré Klient poskytne Prevádzkovateľovi,dáva Klient súhlas Prevádzkovateľovi k spracovaniu týchto údajov a zaevidovaniu do databázy Prevádzkovateľa za účelom získania pracovných informácií a to v rozsahu ako vyžaduje registračný formulár.Prevádzkovateľ prehlasuje,že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné,budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s registrovaným klientom a marketingových akcií Prevádzkovateľa a nebudú inak zverejnené,poskytnuté osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s platobným stykom týkajúceho sa Klienta,prípadne situácie súvisiacej s vymáhaním prípadných pohľadávok voči Klientovi.Klient ďalej súhlasí, aby za vyššie uvedeným účelom Prevádzkovateľ poskytol jeho údaje aj potenciálnym zamestnávateľom,a partnerom Prevádzkovateľa a iným subjektom s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje za účelom poskytnutia služieb Klientovi.

Podľa zákona č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov Odoslaním registrácie udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v tomto registračnom formulári pre poskytnutie služieb portálu www.pracaeuropa.sk na začatie poskytovania služieb uchádzačovi podľa dohodnutých obchodných a zmluvných podmienok.
V rozsahu: titul, meno, priezvisko, trvale bydlisko, adresa trvalého pobytu, telefonicky a e-mailový kontakt. Dátum narodenia,národnosť podľa registračného formulára .Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú 1 rok počas zaradenia do databázy a pre poskytnutie služieb. Po vypršaní platnosti registrácie v systéme www.pracaeuropa.sk má Prevádzkovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby,po dobu 5 rokov pokiaľ uchádzač nepožiada o ich vymazanie Po uplynutí uvedenej doby budú vaše osobne údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovane.

Prevádzkovateľ služby má právo zasielať registrovanému uchádzačovi v elektronickej podobe,mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné a pracovné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod. Uchádzač má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných a pracovných informácií a to telefonicky,písomne alebo emailom na kontakty aktuálne uvedené na stránke www.pracaeuropa,.sk
Prevádzkovateľ služby poskytuje osobné údaje uchádzača len za účelom sprostredkovania pracovných informácií ,teda poskytnutí služieb a pre zabezpečenie a realizáciu platieb podľa zmluvného vzťahu.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Odoslaním formulára pre registráciu uchádzača potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate a s týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

Informačná príloha: TU

Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická,najmä prostredníctvom kontaktného formulára na portáli www.pracaeuropa.sk.Klient je uzrozumený,že takéto odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom neznamená a ani nespôsobuje zánik samotnej zmluvy a poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Klientom a Prevádzkovateľom registráciou Klienta na portáli www.pracaeuropa.sk

Klient má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalšich zákonných práv k týmto údajom,a to prostredníctvom portálu www.pracaeuropa.sk a tam uvedených kontaktných informácií.

6. Klient akceptuje, že konečné rozhodnutie o prijatí do práce a pracovných podmienkach má zamestnávateľ a nie Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ informuje Klienta o pracovných podmienkach tak, ako ich dostala od zamestnávateľa alebo partnera,s ktorým spolupracuje,a to v rozsahu takto poskytnutom. Po nástupe na sprostredkovanú pozíciu, prácu, Prevádzkovateľ ďalej nezasahuje do ujednaní medzi Klientom a zamestnávateľom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vývoj pracovného vzťahu či vývoj živnosti .Prevádzkovateľ nezodpovedá za povinnosti a záväzky zamestnávateľa.

7. Vyplnením a odoslaním formulára na stránke www.pracaeuropa.sk vzniká registrácia .Registráciou sa uzatvára zmluva o poskytnutí služieb medzi Klientom a Prevádzkovateľom,ktorej súčasťou sú tieto všeobecné podmienky.Uzavretá zmluva je Prevádzkovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia,najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov,za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčasneným stranám.Klient je informovaný, aké služby a za akých podmienok Prevádzkovateľ poskytuje,registráciou sa stáva registrovaným Klientom a týmto momentom mu vzniká zmluvná povinnosť uhradiť Prevádzkovateľovi administratívny poplatok.Klient berie na vedomie,že povinnosť uhradiť takýto administratívny poplatok vznika momentom registrácie na stránke www.pracaeuropa.sk,a takýto administratívny poplatok nie je nijak viazany (a ani nesúvisí s) na získanie,či nezískanie konkrétnej pracovnej pozície Klientom,takýto administratívny poplatok umožnuje Klientovi len pristup k službam a pracovým informáciam Prevadzkovateľa.

8. Registrácia u Prevádzkovateľa trvá 12 mesiacov. Registrácia-t.j. uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb je platná ihneď po odoslaní registračného formulára. V prípade záujmu Klienta môže byť registrácia predĺžená. Do databázy Klientov sú zaradení len uchádzači, ktorí splnia podmienky kompletnej registrácie tak ako je uvedené Prevádzkovateľom jeho internetových stránkach www.pracaeuropa.sk

9. Klient súhlasí s úhradou administratívneho poplatku za registráciu a služby v dohodnutom termíne. Administratívny poplatok za registráciu a služby v cene 35,- €/rok je splatný najneskôr do 7 dní od dátumu registrácie.

10. Registráciu - zmluvu s Prevádzkovateľom môže uchádzač zrušiť uplatnením práva odstúpenia od zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z), a to aj bez uvedenia dôvodu písomne na adresu Prevádzkovateľa,mailom alebo formulárom do 14 dní od dátumu registrácie,pričom je nevyhnutné,aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Prevádzkovateľovi.Administratívny poplatok,ktorý bol uhradený Klientom v súlade s týmito všeobecnými podmienkami a zmluvou uzatvorenou s Prevádzkovateľom budú Klientovi vrátene najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpeni od zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ako Klient informujte Prevádzkovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad listom zaslaným poštou na adresu Tredonex s.r.o.,Nám.SNP 12,960 01 Zvolen,alebo e-mailom na info@pracaeuropa.sk.Na tento účel môže Klient použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy,ktorý je sprístupnený na portáli www,pracaeuropa.sk Formulár na odstúpenie od registrácie zmluvy.

Registrácia ďalej končí uplynutím doby registrácie zo strany Prevádzkovateľa,najmä ak Klient poruší všeobecné podmienky,neakceptuje pokyny Prevádzkovateľa alebo obchodnú politiku Prevádzkovateľa.

11. Klient bude svoje otázky súvisiace so všeobecnými podmienkami Prevádzkovateľa smerovať jej a nie tretej osobe.

12. Ďalšie podmienky dojednané medzi Klientom a Prevádzkovateľom sú predmetom ich dohody.
Informujeme Vás že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho online riešenia sporu,ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesta riešenia sporov online -RSO.Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy-RSO.Platformu riešenia sporov online RSO najdete na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Cez Alternatívne riešenie sporov bude Vaša žiadosť vybavená do 90dni.V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@pracaeuropa.sk

13. Prevádzkovateľ nesie voči Klientom zodpovednosť za kvalitu poskytovanej služby v rozsahu, v akom ju môže ovplyvniť,avšak nenesie zodpovednosť za obsah a pravdivosť informácií, ktoré do jej databáz poskytli zamestnávatelia a obchodný partneri Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku chýb pri prenose informácií ak tieto chyby neboli zavinené Prevádzkovateľom.

14. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom Služby klientom a nezodpovedá za škody, ktoré vznikli klientovi prípadne iným osobám v súvislosti s jej obsahom.

15. Klient nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností bolo spôsobené konaním klienta alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol Klient povinný. Klient nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinností ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jeho rozsahu.

16. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá klientovi za ušlý zisk, ktorý by mu vznikol ako dôsledok vyššie popísaných udalostí.

17. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých Klientom.

18. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo vymazanie údajov uvedených Klientom, ak zistí, že nie sú pravdivé a korektné.

19. Prevádzkovateľ je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu spolu s príslušnými všeobecnými podmienkami po dobu 5 rokov,prípadne dlhšie v zmysle príslušných právnych predpisov.

20.Aktuálne všeobecné podmienky sú vždy uverejnené na internetovej adrese www.pracaeuropa.sk.

21. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5. 2018 a sú platné až do vydania nových podmienok.

Klient súhlasí a prijíma tieto všeobecné podmienky,podmienkam porozumel a svojou registráciou u prevádzkovateľa svoj súhlas potvrdzuje.

Vo Zvolene , dňa 25.5.2018